ARDESIA

Category:
Additional Information
Formato
Description

FORMATOS | SIZES

120×120 | 48”x48”
60×120 | 24”x48”
60×60 | 24”x24”

ARDESIA WHITE

ardesia-white-producto-mykonos-ceramica-2022

ARDESIA SAND

ardesia-sand-producto-mykonos-ceramica-2022

ARDESIA LIGHT GREY

ardesia-light-grey-producto-mykonos-ceramica-2022

ARDESIA DARK GREY

ardesia-dark-grey-producto-mykonos-ceramica-2022

FORMATOS | SIZES

120×120 | 48”x48”
60×120 | 24”x48”
60×60 | 24”x24”

ARDESIA LIGHT DECO

ardesia-light-deco-producto-mykonos-ceramica-2022

ARDESIA LIGHT GREY DECO

ardesia-light-grey-deco-producto-mykonos-ceramica-2022

Click on the image to enlarge